25 Nis 2018 Çarşamba
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nin 20/7/2016 tarihli ve L195 sayılı nüshasında yayımlanan ve Ek-1'de sunulan 2016/1179/EU sayılı Komisyon Tüzüğünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre en geç 1 Mart 2018 tarihi itibarı ile rodentisit aktif maddelerinden brodifacoum isimli maddenin %0,003 ve daha yüksek oranlarda kullanıldığı karışımların 1272/2008/EC sayılı Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Tüzüğüne (CLP) göre üreme sistemine toksik kategori 1A ve chlorophacinone, coumatetralyl, warfarin, bromadiolone, difenacoum, difetialone ve flocoumafen isimli maddelerin %0,003 ve daha yüksek oranlarda kullanıldığı karışımların üreme sistemine toksik kategori 1B olarak sınıflandırılması ile H360D “Doğmamış çocukta hasara yol açabilir” uyarısının bulunacak şekilde etiketlenmesi gerekmektedir. Ancak Mezkûr Tüzüğün 2nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ürünler isteğe bağlı olarak ilgi (a) Makam Oluru doğrultusunda 1 Mart 2018 tarihinden önce yeni düzenlemeye göre sınıfladırılabilecek, etiketlenebilecek ve ambalajlanabilecektir. 
 
Mezkûr AB Tüzüğü ile değiştirilen sınıflandırmaları ve mezkûr Yönetmeliğin anılan maddeleri gereği %0,003 veya daha fazla konsantrasyonda rodentisit aktif maddesi içeren biyosidal ürünlerin 1 Mart 2018 tarihi itibarı ile genel halkın kullanımı amacıyla ruhsatlandırılmasının ve piyasaya arzının, genel halkın satın alabileceği şekilde satışa sunulmasının ve genel halk tarafından kullanımının durdurulması; daha önceden genel halkın kullanımı amacıyla ruhsatlandırılmış biyosidal ürünlerin ruhsat sahiplerinin, ilgili ürünlerin ruhsatnamelerinde 1 Mart 2018 tarihine kadar gerekli tadilatı yaptırmaları ve genel halkın kullanımı amacıyla piyasada bulunan ürünlerin ruhsat sahipleri marifetince en geç 1 Mart 2018 tarihi itibarı ile piyasadan toplatılması hususlarında ilgi (a) Kurum Başkanlığı Oluru alınmıştır. 
 
Ancak, sektör temsilcilerinin stok tüketimi için yeterli sürenin verilmediği yönündeki itirazları ve sürenin uzatılması talepleri ile, ilgi (a) Kurum Başkanlığı Oluru'nun mezkûr Tüzüğün AB’de yürürlüğe giriş tarihi olan 9 Ağustos 2016 tarihinden yaklaşık 6 ay sonra yayımlanabilmiş olması dikkate alınarak söz konusu ürünlerin ruhsatnamelerinde gerekli tadilatın yapılması için verilen süre değiştirilmeksizin söz konusu ürünlerin piyasada bulundurulması için verilen süre ilgi (b) Makam Oluru ile 9 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir.
 
26 Temmuz 2017 tarihli ve L194 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan hükümlere göre fare ve sıçan mücadelesinde kullanılan rodentisitlerin açılamayacak şekilde, güvenli istasyonlar içerisinde ekte belirtilen tabloya göre genel halkın kullanımına arz edilmesi uygun bulunmuştur.