Avrupa Birliği Resmi Gazetesinin 20 Temmuz 2016 tarihli ve L195 sayılı nüshasında yayımlanan ve Ek-1'de sunulan 2016/1179/EU sayılı tüzük ile Ek-2'de sunulan listede belirtilen rodentisit aktif maddelerinin sınıflandırmalarına, üreme sistemine toksik kategori 1A veya üreme sistemine toksik kategori1B eklenmiştir.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası gereği çok toksik, toksik, kanserojen kategori 1 veya 2, mutajen kategori 1 veya 2, üreme sistemine toksik kategori 1 veya 2 olarak sınıflandırılan biyosidal ürünler yalnızca profesyonellerin kullanımı için ruhsatlandırılır ve piyasaya arz edilir; genel halkın kullanımı için ruhsatlandırılamaz ve piyasaya arz edilemez, genel halkın satın alabileceği şekilde satışa sunulamaz ve genel halk tarafından kullanılamaz.

Mezkûr AB Tüzüğü ile değiştirilen sınıflandırmaları ve mezkûr Yönetmeliğin anılan maddeleri gereği aşağıda yer alan listede belirtilen rodentisit aktif maddelerinden, %0,003 veya daha fazla konsantrasyonda içeren biyosidal ürünlerin, 2 Şubat 2017 tarihli ve 19020089-105.03.99-E715 sayılı Kurum Başkanlığı Oluru gereği 1 Mart 2018 tarihi itibarı ile genel halkın kullanımı amacıyla ruhsatlandırılması ve piyasaya arzı, genel halkın satın alabileceği şekilde satışa sunulması ve genel halk tarafından kullanımı durdurulmuştur.

Daha önceden genel halkın kullanımı amacıyla ruhsatlandırılmış biyosidal ürünlerin ruhsat sahiplerinin, ilgili ürünlerin ruhsatnamelerinde 1 Mart 2018 tarihine kadar gerekli tadilatı yaptırmaları ve genel halkın kullanımı amacıyla piyasada bulunan ürünlerin ruhsat sahipleri marifetince en geç 1 Mart 2018 tarihi itibarı ile piyasadan toplatılmasına karar verilmiştir.

Kurum Başkanlığı Oluru için tıklayınız.

Aktif madde listesi için tıklayınız.

AB Tüzüğü için tıklayınız.