17.02.2011 tarihli ve 6359 sayılı

 Sağlık Koruma Bandı Mesafesi Belirlenmesi Hakkında Yönerge

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek gayrisıhhî müesseselerin etrafında bırakılacak sağlık koruma bandı mesafesinin belirlenmesine ilişkin uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2-(1) Bu Yönerge, sağlık koruma bandı mesafesine ilişkin özel mevzuatı bulunan tesisler ile askeri tesisler hariç olmak üzere gayrisıhhî müesseselerin tehlike riskine ilişkin oluşturulacak mesafelere ait iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

c) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

d) Yetkili İdare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini, büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe belediyesini, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi,

e) Gayrisıhhî Müessese (Tesis): 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf işletmeleri,

f) Sağlık Koruma Bandı: Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate alınarak tesis etrafında bırakılması gereken iskân dışı alanı,

g) Çevre Sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fizikî, kimyevî, biyolojik, sosyal ve psiko-sosyal faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini,

h) İnceleme Kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu,

i) Tehlike: insanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olan kaynak veya durumu,

j) Risk: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile olaydan etkilenme olanağını,

ifade eder.

Sağlık Koruma Bandı Belirleme ve İtiraz

Madde 5 Müdürlük yetkilisince tesis etrafında bırakılacak sağlık koruma bandı mesafesi, risk tabloları (Ek-1A, Ek- 1B, Ek-1C, Ek-1D ve Ek-1E) ve EK-2 sağlık koruma bandı mesafe tablosu kullanılarak; gayri sıhhi müesseseler için yer seçimi aşamasında müdürlük yetkilisinin yetkili idare tarafından oluşturulan inceleme kurulunda görevlendirilmesi halinde yetkili idareye EK-3 Sağlık Koruma Bandı Mesafesi İnceleme ve Değerlendirme Formu hazırlanarak müracaattan itibaren 15 (on beş) iş günü içinde yazılı olarak önerilir.

Yetkili idare ve/veya müracaat/tesis sahibinin EK-3 de önerilen sağlık koruma bandına yazılı itirazı halinde Genel Müdürlük tarafından itiraz incelenir ve 20 (yirmi) iş günü içinde karara bağlanır.

Yürürlük

Madde 6 Bu Yönerge, Bakan Onayını müteakip yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 Bu yönergenin hükümleri, Bakan adına Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü tarafından yürütülür.

Geçici Madde 1- Bu Tebliğ yayımı tarihinden önce İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alan veya ruhsat için başvurarak sağlık koruma bandı oluşturulan tesisler bu tebliğ hükümlerinden muaftır. Ancak kapasite artırımı veya faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik taleplerde risk değerlendirmesine göre sağlık koruma bandı oluşturulur.

 

Risk Hesaplamaları için Aşağıdaki Excell  Tablosunu kullanınız.

Risk Değerlendirme Tablosu için tıklayınız.

 

 

EK-3

 

T.C.

……….VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

SAĞLIK KORUMA BANDI MESAFESİ

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

Tesisi Adı

 
Tesisin Ada/Parsel No:  
Tesis Adresi  

Tel/Faks No

 

Yapılan İşin Türü

 

 

Yukarıda belirtilen tesisin toplum ve çevre sağlığına yapacağı etkiler dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı’nın 17/02/2011 tarihli ve 6359 sayılı Çevre ve Toplum Sağlığını Olumsuz Etkileyebilecek Gayrisıhhî Müesseselerin Etrafında Bırakılacak Sağlık Koruma Bandı Mesafesinin Belirlenmesi Hakkında Yönergesi kapsamında değerlendirildi.

Adı geçen tesisin Sağlık Koruma Bandı …….. metre  ±%25 olarak önerilmektedir. (Tarih)

Adı Soyadı

Unvanı

İmza