25 Nis 2018 Çarşamba

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ’NE GÖRE

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI

1.      Biyosidal ürünlerin etiket onayları ve ruhsat işlemlerini yapmak, biyosidal ürünlerin uygulanması ile kurallarını insan sağlığını gözeterek düzenlemek, uygulayıcıların eğitimlerini yapmak veya yaptırmak.

2.      Bildirim sistemine tabi ürünlerin (deterjan, hava aromatize edici ürün, emzik, biberon, kuvvetli asit ve baz, kağıt hijyen ürünleri, diş fırçası vb.) etiket ve bildirim onayına ilişkin işlemlerini yürütmek.

3.       Yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma, geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, düzenlemek, uygulayıcıların eğitimlerini yapmak veya yaptırmak.

4.      Kaynak, içme, içme-kullanma suyu ile doğal mineralli sular, havuz suları, yüzme alanları ve kaplıca suları ile ilgili çalışmaları yürütmek.

5.      Kaplıca suları ile kaplıca tesislerinde kullanılan peloidlerin endikasyonlarının belirlenmesi ve doğal mineralli suların onaylanması işlemlerini yürütmek.

6.        İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve elektromanyetik kirlilik, hava kirliliği ile iklim değişikliği konusunda gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak.

7.      Doğal afetlerde, çevre sağlığı hizmetlerinin yerinde, zamanında ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlamak,

8.      Çevre sağlığını tehdit eden unsurları belirlemek, izlemek, denetlemek, çevre sağlığı etki değerlendirme çalışmalarına katılmak.

9.        Çevre sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; ulusal veya uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak, program, plan ve projeler geliştirmek ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak,

10.        Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak, görev alanı ile ilgili mevzuat geliştirme çalışmalarını yapmak.

11.      İlgili kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve talepleri incelemek, değerlendirmek ve koordine etmek.

12.        Görev ve sorumluluğu kapsamında veri toplamak, gelen verileri değerlendirmek ve rapor  hazırlamak.

13.    Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.

14.      Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.